04CREGREEN

110

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้ในการออกแบบภูมิทัศน์ตลอดจนสามารถเขียนแบบ และจัดทํารูปรายการได้
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 19 นาที
มอดูลที่ 3 การออกแบบภูมิทัศน์ 11 นาที
มอดูลที่ 4 การเขียนแบบและจัดทํารูปรายการ 7 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 18 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 18 นาที

อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์