03CREGREEN

110

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 3

อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้ในการสํารวจพื้นที่ ตลอดจนการวางแผนงานการออกแบบภูมิทัศน์
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 30 นาที
มอดูลที่ 1 การสํารวจพื้นที่ 15 นาที
มอดูลที่ 2 การวางแผนงานการออกแบบภูมิทัศน์ 14 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที

อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 3

อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์