80

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการหน่วยธุรกิจ ตลอดจนสามารถทําการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
ด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 23 นาที
มอดูลที่ 3 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหน่วยธุรกิจ 9 นาที
มอดูลที่ 4 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วยเครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์ 13 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7