120

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะสามารถทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดของธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจจัดการ
พื้นที่สีเขียว ตลอดจนมีความรู้ในการวิจัยทางการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 51 นาที
มอดูลที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจจัดการพื้นที่สี เขียว 14 นาที
มอดูลที่ 2 การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว 19 นาที
มอดูลที่ 3 เทคนิคการวิจัยทางการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว 17 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที

อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7