300

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนมีความรู้ด้านข้อมูลทรัพย์สินเบื้องต้น ความ
ต้องการ ซื้อ-ขายทรัพย์สินของตลาด ทั้งยังสามารถวิเคราะห์โอกาส และแรงจูงใจของ
ลูกค้า รวมถึงสามารถทํานิติกรรมให้แก่ลูกค้าได้
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 1 ชั่วโมง 8 นาที
มอดูลที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 21 นาที
มอดูลที่ 2 ข้อมูลทรัพย์สินเบื้องต้น 13 นาที
มอดูลที่ 4 ความต้องการ ซื้อ-ขายทรัพย์สินของตลาด 12 นาที
มอดูลที่ 5 การวิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า (ผู้ซื้อ-ผู้ขาย) 11 นาที
มอดูลที่ 6 การทํานิติกรรม 9 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์