240

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนมีความรู้ในการตรวจสอบเพื่อตั้งราคาขาย
ทรัพย์สิน ทั้งยังสามารถวิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า รวมถึงให้การบริการหลัง
การโอนกรรมสิทธิ์แก่ลูกค้าได้
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 53 นาที
มอดูลที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 21 นาที
มอดูลที่ 3 การตรวจสอบเพื่อตั้งราคาขายทรัพย์สิน 11 นาที
มอดูลที่ 5 การวิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า (ผู้ซื้อ-ผู้ขาย) 11 นาที
มอดูลที่ 7 การบริการหลังการโอนกรรมสิทธิ์ 8 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์