120

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนมีความรู้ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม และ
โครงสร้างของทรัพย์
โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ (Unit of Competency) 35 นาที
มอดูลที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 21 นาที
มอดูลที่ 2 ข้อมูลทรัพย์สินเบื้องต้น 13 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์