120

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนทราบถึงข้อมูลทรัพย์สินเบื้องต้น เช่น ทําเล
สภาพแวดล้อม สภาพทรัพย์ ที่ตั้งของทรัพย์ เส้นทางคมนาคม รวมถึงจุดเด่นของสภาพ
ทรัพย์เป็นต้น
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 35 นาที
มอดูลที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 21 นาที
มอดูลที่ 2 ข้อมูลทรัพย์สินเบื้องต้น 13 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์