90

สาขาวิชาชีพก่อสร้าง

อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง ชั้น4

อาชีพช่างควบคุมงานก่อสร้าง เป็นอาชีพหนึ่งในหลายอาชีพของสาขาวิชาชีพก่อสร้างที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยลักษณะงานของอาชีพช่างควบคุมงานก่อสร้าง คือ การควบคุมดูแลการทำงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ข้อกำหนดต่าง ๆ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

มีทักษะทางด้านเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง ด้านความคิดและด้านปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมงานก่อสร้างโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถสรุป และการตัดสินใจแก้ปัญหางานได้อย่างถูกต้องตามรายละเอียดของงานได้

โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 50 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 15 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 8 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 7 24 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 8 3 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 9 13 นาที

อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง ชั้น4

อาชีพช่างควบคุมงานก่อสร้าง เป็นอาชีพหนึ่งในหลายอาชีพของสาขาวิชาชีพก่อสร้างที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยลักษณะงานของอาชีพช่างควบคุมงานก่อสร้าง คือ การควบคุมดูแลการทำงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ข้อกำหนดต่าง ๆ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์