100 นาที

สาขาวิชาชีพรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบราง

อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3

อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3 ประกอบด้วย สมรรถนะร่วมในวิชาชีพ และสมรรถนะในวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงคันทางและลาดดิน (Embankment) ช่องน้ำ (Culvert) อุโมงค์ (Tunnel) บำรุงรักษาโครงสร้างสะพานเหล็ก (Steel Bridge) และซ่อมบำรุงสะพานคอนกรีตและทางวิ่งยกระดับ (Concrete Bridge and Viaduct) โดยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 33 นาที
มอดูลที่ 1 15 นาที
มอดูลที่ 5 17 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 16 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 16 นาที

อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3

อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์