360

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

อาชีพผู้สอนเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 3

ผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะมีความรู้ ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบ มีความเข้าใจและสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดขั้นกลางตามขั้นตอนวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทวนสอบความถูกต้อง การถ่ายโอนข้อมูลการสอบเทียบ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เพื่อให้มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคการปฏิบัติงานการสอบเทียบด้านไฟฟ้า มีกระบวนการคิดและสามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดความเป็นฉนวน และ/หรือ เครื่องกำเนิดความถี่ พร้อมทั้งออกรายงานผลการสอบเทียบจัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ สามารถทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดที่ใช้ในการสอบเทียบด้านไฟฟ้า
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 15 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4. 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

อาชีพผู้สอนเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 3

ผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะมีความรู้ ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบ มีความเข้าใจและสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดขั้นกลางตามขั้นตอนวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทวนสอบความถูกต้อง การถ่ายโอนข้อมูลการสอบเทียบ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์