300

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 4

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสภาวะ
แทรกซ้อนของผู้สูงอายุ การกระตุ้นและฟื้นฟูผู้สูงอายุ การประเมินภาวะทางอารมณ์ของ
ผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ และการจัดการอุบัติเหตุ
และภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 2 ชั่วโมง 8 นาที
มอดูลที่ 1 การป้องกันสภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุ 37 นาที
มอดูลที่ 2 การกระตุ้นและฟื้นฟูผู้สูงอายุ 30 นาที
มอดูลที่ 3 การประเมินภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ 31 นาที
มอดูลที่ 4 การจัดสภาพแวดล้อมและการป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ 14 นาที
มอดูลที่ 5 การจัดการอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ 14 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 4

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์