180

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 3

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสภาวะ
แทรกซ้อนของผู้สูงอายุ การกระตุ้นและฟื้นฟูผู้สูงอายุ และการประเมินภาวะทางอารมณ์
ของผู้สูงอายุ
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 1 ชั่วโมง 39 นาที
มอดูลที่ 1 การป้องกันสภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุ 37 นาที
มอดูลที่ 2 การกระตุ้นและฟื้นฟูผู้สูงอายุ 30 นาที
มอดูลที่ 3 การประเมินภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ 31 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุชั้น 3 16 นาที

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 3

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์