30 นาที

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

อาชีพขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ ชั้น 2

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ ชั้น 2 เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการ ทั้งความพร้อมของผู้ขับขี่ และรถยนต์โดยสาร
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 11 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ ชั้น 2

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ ชั้น 2 เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์