110 นาที

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

อาชีพขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ ชั้น 1

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การขับขี่รถยนต์ด้วยความปลอดภัย รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการและการสื่อสารแก่ผู้โดยสาร
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 37 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 9 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ ชั้น 1

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์