70 นาที

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 3

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 3 มีทักษะการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการการเดินรถก่อน-หลัง และขณะเดินทาง ตลอดจนจัดการอุบัติเหตุ แก้ไขปัญหาฉุกเฉินในขณะเดินทางได้ รวมทั้งสามารถสื่อสาร และให้การบริการแก่ผู้โดยสารได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 23 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 12 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที

อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 3

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 3 มีทักษะการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์