240

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 2

ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยสามารถรู้และเข้าใจความเป็นมาด้านมาตรวิทยาคำจำกัดความมาตรวิทยาพื้นฐาน หน่วย SI Unit การใช้การอ่านค่าการดูแลรักษา

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ ความสามารถในการใช้งานดูรักษาและเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ (Multi Meter) แคล้มมิเตอร์ (Clamp Meter) วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) และ/หรือ ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 32 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 21 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 30 นาที
สาระการเรียนรู่ที่ 3 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 27 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 2

ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยสามารถรู้และเข้าใจความเป็นมาด้านมาตรวิทยาคำจำกัดความมาตรวิทยาพื้นฐาน หน่วย SI Unit การใช้การอ่านค่าการดูแลรักษา

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์