90

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

อาชีพป้องกันการสูญเสีย ชั้น 4

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะตามที่ระบุในระดับวิชาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและกิจนิสัยพร้อมฝึกทักษะให้เกิดสมรรถนะในงานอาชีพเหมาะสมกับสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 4
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 23 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 23 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 11 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 นาที

อาชีพป้องกันการสูญเสีย ชั้น 4

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะตามที่ระบุในระดับวิชาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์