60 นาที

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

อาชีพป้องกันการสูญเสีย ชั้น 3

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะตามที่ระบุในระดับวิชาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 3 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ห้างสรรพสินค้า

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เพื่อให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก  อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 3 ได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 25 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 14 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 นาที

อาชีพป้องกันการสูญเสีย ชั้น 3

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะตามที่ระบุในระดับวิชาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 3 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ห้างสรรพสินค้า

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์