90 นาที

สาขาวิชาชีพรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบราง

อาชีพนายสถานี ชั้น 4

อาชีพนายสถานี ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนายสถานี ชั้น 4 การปฏิบัติงานบนสถานีให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และรักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับพนักงาน และผู้โดยสาร
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 34 นาที
มอดูลที่ 1 15 นาที
มอดูลที่ 4 18 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที

อาชีพนายสถานี ชั้น 4

อาชีพนายสถานี ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์