90

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

อาชีพบริหารร้านค้า ชั้น4

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านค้าปลีกขั้นพื้นฐาน ตามที่ระบุในระดับวิชาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 4 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่าง ๆ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านค้าปลีกพื้นฐานในห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 54 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 23 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 0 วินาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 นาที

อาชีพบริหารร้านค้า ชั้น4

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านค้าปลีกขั้นพื้นฐาน ตามที่ระบุในระดับวิชาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 4 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่าง ๆ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์