60

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 4

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 4 มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจการออกแบบซอฟต์แวร์ ตลอดจนสามารถอ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ เขียนแผนภาพ เขียน ER Diagram เลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบ และนำเสนอส่วนติดต่อผู้ใช้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 14 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 4

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 4 มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์