A02

180 นาที

สาขาวิชาชีพรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบราง

อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น 4

อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า 4 การตรวจสอบขบวนรถไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการออกให้บริการ โดยให้ความสำคัญกับการทำงานของระบบ/อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยสูงสุดและทำการเปลี่ยนโหมดการควบคุมขบวนรถไปยังโหมดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะปกติและไม่ปกติได้ เพื่อให้บริการตรงตามตารางเวลาปลอดภัย และสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 44 นาที
มอดูลที่ 1 15 นาที
มอดูลที่ 2 18 นาที
มอดูลที่ 3 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที

อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น 4

อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์