360

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

อาชีพพนักงานขาย ชั้น 3

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 43 นาที
สาระกรเรียนรู้ที่ 2 10 นาที
สาระกรเรียนรู้ที่ 1 12 นาที
สาระกรเรียนรู้ที่ 3 20 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 11 นาที
วีดีทัศนืกระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 11 นาที

อาชีพพนักงานขาย ชั้น 3

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์