360

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 20 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 1 34 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 9 15 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 8 21 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 7 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 นาที

อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์