480

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา

อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5

อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ มี
ทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการงานวิชาการของ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคใน
การแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้
สามารถนํานโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอีกทั้งจัดการหลักสูตรและ
การเรียนการสอนงานวิจัยงานทะเบียนและวัดผล รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาความเสี่ยงของสถานศึกษา
ตลอดจนจัดการความรู้ของสถานศึกษาโดยปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 2 ชั่วโมง 33 นาที
มอดูลที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 20 นาที
มอดูลที่ 2 การบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 24 นาที
มอดูลที่ 3 การบริหารงานทะเบียน และวัดผล 12 นาที
มอดูลที่ 4 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 18 นาที
มอดูลที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษา 19 นาที
มอดูลที่ 6 การบริหารในภาวะวิกฤตของสถานศึกษา 22 นาที
มอดูลที่ 7 การจัดการความรู้ และการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 16 นาที
มอดูลที่ 8 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู้บริหาร 19 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที

อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5

อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์