280 นาที

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 4

อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
           ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (PM) การซ่อมและการแก้ปัญหาเครื่องมือแพทย์ (CM) การติดตั้งและการใช้งาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารเฉพาะทางเพื่อให้คำปรึกษาหรือสร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้ในการบริหาร จัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับหน่วยงานได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 40 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 19 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 17 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 17 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 17 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที

อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 4

อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์