60

ระบบฐานข้อมูล TPQI-Net

ระบบฐานข้อมูล TPQI-Net สำหรับองค์กรรับรอง

ระบบฐานข้อมูล TPQI-Net สำหรับองค์กรรับรอง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูล TPQI-Net สำหรับองค์กรรับรอง
โครงสร้างหลักสูตร
เตรียมการก่อนการประเมิน 13 นาที
การเปิดรอบการประเมิน 4 นาที
การสมัครเพื่อขอรับการประเมิน 4 นาที
การชำระค่าธรรมเนียม (ผู้รับการประเมิน) 3 นาที
การใช้งาน Smart Card 1 นาที
การประเมินและปิดรอบ 11 นาที
ดาวน์โหลด เครื่องมือประเมิน 2 นาที
ขั้นตอนและกระบวนการประเมิน 2 นาที
การบันทึกผลการประเมินและหลักฐานการประเมิน 3 นาที
ปิดรอบการประเมิน 3 นาที
การใช้งานอื่นๆ 12 นาที
ภาพรวม การใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์กรรับรอง 4 นาที
ขอใบประกาศ และหนังสือรับรองสมถรรณะบุคคล 4 นาที
ทำคำร้องต่างๆ สำหรับองค์กรรับรอง 2 นาที
เจ้าหน้าที่สอบ 0 วินาที
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการสมัคร 0 วินาที

ระบบฐานข้อมูล TPQI-Net สำหรับองค์กรรับรอง

ระบบฐานข้อมูล TPQI-Net สำหรับองค์กรรับรอง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์