60

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น ระดับ 4

อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ เกี่ยวกับการจัดการประสบการณ์นำเที่ยวบนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การออกแบบประสบการณ์นำเที่ยวท้องถิ่นตามความสนใจของนักท่องเที่ยว การทดสอบรายการนำเที่ยวตามกิจกรรมที่ออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น
โครงสร้างหลักสูตร
MC-LT-006 การจัดการประสบการณ์นำเที่ยวบนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 11 นาที
LM-MC-LT-006 11 นาที
MC-LT-007 การออกแบบประสบการณ์นำเที่ยวท้องถิ่นตามความสนใจของนักท่องเที่ยว 11 นาที
LM-MC-LT-007 11 นาที
MC-LT-008 การทดสอบรายการนำเที่ยวตามกิจกรรมที่ออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น 15 นาที
LM-MC-LT-008 15 นาที
MC-LT-009 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น 11 นาที
LM-MC-LT-009 11 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น ระดับ 4

อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์