3 ชั่วโมง 20 นาท

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น3

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
มีทักษะด้านความปลอดภัยการสื่อสารด้วยภาษาไทยภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีทักษะเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่
กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทํางานใช้ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
ความสามารถในการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
สามารถประเมินความไม่แน่นอนของการวัดและออกใบรับรองผลการสอบ
เทียบและการติดต่อประสานงานเบื้องต้นได้
 
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 30 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 0 วินาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 0 วินาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 0 วินาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 0 วินาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคลตามาตรฐานอาชีพ 9 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคลตามาตรฐานอาชีพ 9 นาที

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น3

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์