60 นาที

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 2

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
มีความรู็ในการเขียนอ่านพูดคำนวณขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานหรือภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น มีความรู้ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น มีความรู้หน่วยวัดของ SI Unit และความสามารถใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และหลักการทำงานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ที่ 1 ชั่วโมง 25 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 30 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 21 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคลตามาตรฐานอาชีพ 9 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคลตามาตรฐานอาชีพ 9 นาที

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 2

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์