420 นาที

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมวล ชั้น 3

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมวล ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านมวลมีกระบวนการคิดและ สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบสามารถทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานสอบเทียบด้านมวลสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบด้านมวลแก่ผู้อื่นได้รวมถึงสามารถปฏิบัติตามและเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตลอดจนแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 25 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมวล ชั้น 3

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมวล ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์