180 นาที

สาขาวิชาชีพรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบราง

อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4

อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงรถไฟ ชั้น 4 ประกอบด้วย สมรรถนะร่วมในวิชาชีพ และสมรรถนะในวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานวางแผนงานซ่อมบำรุงทาง การบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติการด้านระบบคงคลัง การจัดซื้อจัดหา และการประสานงานขอสิทธิในการซ่อมบำรุงทางรถไฟ โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 3 นาที
มอดูลที่ 1 15 นาที
มอดูลที่ 10 15 นาที
มอดูลที่ 13 16 นาที
มอดูลที่ 14 15 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 16 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 16 นาที

อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4

อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์