240 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 4

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 4 มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling  การสร้างฐานข้อมูล การจัดทำส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอกด้วย APIs ตลอดจนทดสอบซอฟต์แวร์ และจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 15 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 17 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 0 วินาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 4

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 4 มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์