e-Training Couse
Syllabus

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านการจัดการทรัพยากรการบิน ชั้น 3
 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีทักษะในวางแผนและทำการการสอนด้านการจัดการทรัพยากรการบิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และการปฏิบัติการบิน รวมถึงสามารถประเมินผลการสอนความรู้ สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทักษะในการคำนวณขั้นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. หลักสูตรครูพื้นฐาน (Instructor Training Program) 2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการทรัพยากรการบินมีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ถือใบรับรองหรือหนังสือแสดงความเห็นชอบให้เป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการทรัพยากรการที่ออกโดยกรมการบินพลเรือน (ใบรับรองครูฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ CRM Instructor License ที่รับรองโดย DCA) คุณสมบัติ 1. ใบรับรองครูฝึกผู้ประจำหน้าที่ในอากาศจากกรมการบินพลเรือน: - ครูฝึกภาคทฤษฎี/Ground Instructor ประกอบด้วย a. หัวข้อความรู้พื้นฐาน b. หัวข้อความรู้เฉพาะหลักสูตร
 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน เช่น นักบิน ลูกเรือ ครูภาคพื้น วิศวกรการบิน เจ้าหน้าที่อำนวยการการบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
 
หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)