e-Training Couse
Syllabus

ค้นหาสาขา
e-Training Couse
อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่
อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น
อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร
อาชีพช่างเขียนแบบงานเครื่องกล
อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร
อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม
อาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง
อาชีพควบคุมคุณภาพ
อาชีพนักทดสอบระบบ
อาชีพนักพัฒนาระบบ
อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
อาชีพมัคคุเทศก์
อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies)